ALLEGRO

KANALIZACJA


Kanalizacja jako nauka o projektowaniu, budowie, eksploatacji oraz jako zespół wzajemnie powiązanych urządzeń i budowli inżynierskich tworzących określony system w głównej mierze ma za zadanie odprowadzenie z obszaru zabudowanego wszystkich rodzajów ścieków powstałych w wyniku życia ludności oraz wód opadowych. W sporadycznych przypadkach do kanalizacji są przyjmowane także wody gruntowe.

Rodzaje kanalizacji

Odprowadzanie ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna)
Odpowiedzialna za odprowadzenie ścieków z poszczególnych urzadzeń sanitarnych umieszczonych w domu. Składa się z podejść zlokalizaowanych bezpośrednio przy sanitariacie oraz pionów kanalizacyjnych połączonych z poziomymi przewodami odpływowymi wychodzącymi poza budynek do sieci kanalizacyjnej (miejskiej lub przydomowej oczyszczalni ścieków czy szamba).
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (kanalizacja deszczowa/burzowa)
Odpowiada za spływ ścieków opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych, które mają nieprzepuszczalne podłoże, np. dachy, drogi, podjazdy, chodniki, parkingi. Składa się z sieci kanałów i rurociągów odprowadzających wodę do zbiorników naturalnych takich jak rzeki czy jeziora lub do systemu rozsączającego.
Kanalizacja ogólnospławna - połączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Ten typ kanalizacji charakteryzuje się zbieraniem wszystkich ścieków z terenu w obrębie tzw. zlewni ścieków. Głównym elementem wyróżniającym kanalizację ogólnospławalną jest obecność przelewów burzowych, które odpowiadają za odprowadzenie ścieków i wody opadowej do odbiornika w postaci płynącego cieku.
Kanalizacja wewnętrzna i zewnętrzna
Instalacja kanalizacyjna wewnątrz domu (kanalizacja wewnętrzna) oraz punkty odbioru nieczystości zlokalizowane poza domem (kanalizacja zewnętrzna).
Rury kanalizacyjne, które wychodzą z budynku na zewnątrz powinny być odpowiednio zabezpieczyć by w czasie mrozów utrzymać drożność systemu. Skuteczną metodą jest rozmieszczenie orurowania poniżej granicy przemarzania gruntu (zróżnicowanie w skali kraju od 0,8 do 1,2 m) z małym zapasem bezpieczeństwa (ok. 0,4 m). W pozostałych warunkach należy zadbać o izolację np. ze styropianu. Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej w gruncie powinno mieć przebieg zgodny z założeniami projektowymi. Ważne jest zachowanie odpowiednich odległości od wodociągu i instalacji gazowej (ok. 1,5 m) oraz przewodów energetycznych (0,8m) i kabli telekomunikacyjnych (0,5 m).

" was added to wishlist